Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Minimiziranje utroška materijala je jedan od najvažnijih faktora u smanjenju cene koštanja delova od lima, jer cena materijala predstavlja 80% ukupne cene dela.

Modul AutoForm-Nest je specijalizovan za određivanje optimalnog uklapanja rasporeda delova na kalemu lima, i idealan je kod proračuna cena, planiranja i pripremu ponuda.

Ovo je jedini softver na tržištu koji automatski proračunava najbolje uklapanje rasporeda pripremka na traci. Omogućava i proračun variranja troškova u funkciji različite širine trake lima. Ovo je veoma važna karakteristika, jer troškovi materijala mogu varirati i do 25% sa promenom širine trake. Glavne prednosti ovog modula su:

  • minimiziranje troškova materijala,
  • minimiziranje količine materijala,
  • optimizovana ponuda kao rezultat preciznijeg proračuna troškova materijala.

AutoForm-Nest karakteriše:

  • četiri različita tipa rasporeda
  • moćne i fleksibilne karaktersitike podešavanja i izbora
  • istovremeno upravljanje sa više varijanti rasporeda
  • poluatomatsko/ručno manipulisanje rezultatima
  • razmatranje pripremaka sa otvorima
  • eksportovanje proračunatih rasporeda
  • parametarski link u sve Autoform module